Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Informacja Dane Osobowe

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).  W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy ,             przy ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz;
 2.  przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
     Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na  platformie   ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego  konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
      Adres skrytki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy  na  ePUAP to:  /rckikbydgoszcz/skrytkaESP
3. telefonicznie : 52 322-18-71


Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,                                                            adres e-mail: IOD@rckik-bydgoszcz.com.pl.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

        Cel i podstawy przetwarzania

      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z :

-ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128,1590, 1655, 1696 – t.j.)

-ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z      2019 r. poz. 1239, 1495 – t.j.) ,

-ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,

związanych z kwalifikowaniem kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi, a także prowadzeniem rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w RCKIK w Bydgoszczy, oraz  celu utrzymania komunikacji z dawcami, propagowania honorowego krwiodawstwa oraz zapewnienia  bezpieczeństwa na terenie RCKIK w Bydgoszczy.

            Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a)      art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z wymienionych ustaw ;

b)      art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, w celu udostępnienia danych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, utrzymania komunikacji z dawcami oraz propagowania honorowego krwiodawstwa. Jednocześnie informujemy, że zgoda jest odwoływalna w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)      art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie RCKIK w Bydgoszczy.(monitoring wizyjny )

Okres przechowywania danych

     Pani/-a dane osobowe będą przechowywane przez okres oddawania krwi, leczenia pobraną krwią oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej. Nagrania obrazu utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w sprawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Odbiorcy danych osobowych

     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, , Polski Czerwony Krzyż oraz podmioty zapewniające utrzymanie infrastruktury technicznej RCKIK w Bydgoszczy służącej realizacji celów statutowych.

 

     Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 

 •  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 •  prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisu prawa
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku   prawnego  ciążącego na   administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań     realizowanych w interesie publicznym ; 
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul.         Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

      Prawo do odbioru dokumentacji  w imieniu innej osoby 

     W RCKiK w Bydgoszczy jest możliwość odbioru dokumentów w imieniu innej osoby(np. zaświadczenia o ilości oddanej  krwi) ,    na podstawie wypełnionego upoważnienia przez osobę udzielającą pełnomocnictwa i zarejestrowanego w bazie         danych    systemu komputerowego RCKiK.  Upoważnienie musi być dostarczone  do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Bydgoszczy (siedziba główna lub Terenowe Oddziały )  bezpośrednio przez osobę udzielającą  pełnomocnictwa .

     Do pobrania   -   Upoważnienie do odbioru dokumentacji 

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew