Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

e-krew – co to jest?

slider

 e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,

 • centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,

 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

 

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

 

W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,

 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:

 • wyniki bezpłatnych badań,

 • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,

 • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,

 • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

 • uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

 

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,

 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,

 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,

 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

 

 

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

 

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników. 

 

Naszym celem jest:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,

 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,

 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,

 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

 

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

 

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

 

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

 • monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,

 • dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

 

 

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:

 • zaoszczędzą czas,

 • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

 • podmioty lecznicze:

 • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,

 • centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

  • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,

  • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),

  • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,

 • instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):

  • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,

  • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu:Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.

Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

 1. Narodowe Centrum Krwi

 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom

 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce

 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

 

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew