Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Jak zorganizować akcję poboru krwi

ORGANIZACJA AKCJI POBIERANIA KRWI

» Formularz dla organizatorów  Ankieta dla organizatora
 

Plakaty do wykorzystania przy promocji akcji: 1. mobilny punkt poboru krwi    2. zakłady pracy

Informacje ogólne

Kierując się wieloletnim doświadczeniem oraz mając na uwadze pozyskiwanie jak największej liczby honorowych dawców krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizuje akcje poboru krwi w centralnych punktach miast lub w miejscach dużego skupiska ludzi (np. na osiedlach mieszkaniowych, przy okazji organizacji imprez plenerowych lub w miejscach tradycyjnie przyjętych na spotkania).

 

Ekipy wyjazdowe organizowane są z wykorzystaniem ambulansów lub udostępnionych pomieszczeń z wykorzystaniem przenośnego  sprzętu, który zapewnia RCKIK.
 

Ambulanse ustawiane są w stałych miejscach do poboru krwi oraz wszędzie tam, gdzie Organizator nie może udostępnić pomieszczeń do poboru krwi.
Przeprowadzenie akcji w miejscu pracy lub nauki jest możliwe po uzyskaniu zgody osoby reprezentującej daną instytucję.

 

Każde nowe miejsce, gdzie nie były dotychczas organizowane akcje poboru krwi, wymaga akceptacji fachowego personelu RCKiK, po wcześniejszym umówieniu się z Organizatorem. Wiele sytuacji analizujemy indywidualnie i podejmujemy decyzje w oparciu o wymagania, które bezwzględnie Regionalne Centrum musi realizować.


Rodzaje organizowanych akcji

1. Akcje z wykorzystaniem ambulansu przystosowanego do poboru krwi

Organizując akcje poboru krwi przy użyciu ambulansu należy wziąć pod uwagę pewne wymagania, najważniejsze z nich to:

 1. wymiary ambulansów: dł. 12 m, szer. 2,55 m, wys. 4 m,
 2. sprawdzenie możliwości wjazdu i wyjazdu, a także zabezpieczenie miejsca postoju
 3. wymagania energetyczne (o ile to możliwe): moc zapotrzebowania 11kW, zabezpieczenie 25A w układzie 3-fazowym

Na wyposażeniu ambulansu znajduje się: przedłużacz o długości 50 m, przejściówka 32A, na kablu głównym gniazdo 63A (5X63) 

2. Akcje z wykorzystaniem udostępnionych pomieszczeń 


Organizując akcje poboru krwi w udostępnianych pomieszczeniach należy wybrać te, które spełniają pewne wymagania, najważniejsze z nich to:

 1. dostęp do prądu,
 2. widne, z możliwością otwierania okien lub klimatyzowane,
 3. przestronne (40 – 50 m2), umożliwiające usytuowanie w logicznym ciągu: rejestracji dawców (miejsca siedzące oraz stoliki), punktu badań laboratoryjnych (stolik + 2 krzesła), punktu badania lekarskiego - ewentualnie możliwość wydzielenia pomieszczenia (stolik + 2 krzesła), punkt poboru krwi (2 – 4 rozkładane fotele – zapewnia RCKiK)
 4. w pobliżu znajdują się ogólnie dostępne toalety, sezonowo – szatnia.


3. Akcje poboru krwi w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy lub Terenowych Oddziałach

 
Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Terenowych Oddziałach. Aktualne adresy oraz godziny przyjmowania Dawców podajemy na stronie internetowej RCKiK. Prosimy o telefoniczne powiadomienie RCKiK o terminie takiego przedsięwzięcia, co usprawni pracę i skróci czas oczekiwania na zakwalifikowanie osób chętnych do oddania krwi.

   

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia występująca w imieniu instytucji lub organizacji, współpracująca z RCKiK w ramach przeprowadzenia akcji krwiodawstwa
 2. Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest wyłącznie krew pełna.
 3. Osobą odpowiedzialną za realizację akcji krwiodawstwa jest:
   - w Terenowym Oddziale RCKiK – kierownik Terenowego Oddziału
   - w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy – osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 4. Zakres działania: teren województwa kujawsko-pomorskiego.

Przyjmowanie zgłoszeń akcji pobierania krwi

  1. Zgłoszenie akcji pobierania krwi może nastąpić w siedzibie RCKiK - w Sekretariacie lub Terenowym Oddziale, przez Organizatora akcji: osobiście, telefonicznie lub e-mailem.
  2. Organizator powinien zainteresować oddaniem krwi co najmniej 40 – osobową grupę potencjalnych dawców.
  3. Jeżeli zaproponowany termin akcji krwiodawstwa jest możliwy do realizacji, pracownik RCKiK dokonuje stosownej rezerwacji w terminarzu ekip.
  4. Organizator może zarezerwować z wyprzedzeniem termin lub terminy akcji. W ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia powinien potwierdzić rezerwację. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się rezerwację za nieaktualną. 
   Przy organizowaniu akcji z długim wyprzedzeniem: 
   - pozostać w kontakcie z RCKiK do dnia realizacji akcji
  5.  

        -

    w przypadku rezygnacji z akcji należy niezwłocznie zawiadomić RCKiK.
  1. Rejestracja krwiodawców może odbywać się w przedziale godzin 8.00 - 17.00. Przy ustalaniu godzin rejestracji bierze się pod uwagę liczbę potencjalnych dawców, miejsce akcji, czas pracy krwiodawców a także czas trwania imprezy. Rejestracja krwiodawców przewidziana jest na 4 – 5 godzin.
  2. Po ustaleniu wszelkich szczegółów ekipy, w celu potwierdzenia dokonanych ustaleń Organizator zobowiązany jest do przesłania wypełnionego druku pn. „Formularz dla organizatora”  
   - wzór formularza udostępniony jest na stronie internetowej RCKiK lub do pobrania w Sekretariacie.
  3. Organizator otrzymuje materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek – do odbioru w RCKiK. Na życzenie Organizatora, RCKiK w miarę możliwości dostarcza w/w materiały pod wskazany adres.
    

Realizacja akcji oddawania krwi 

 1. Zespół ekipowy stawia się na miejsce akcji krwiodawstwa co najmniej 15 min przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji.
 2. W dniu akcji oddawania krwi Organizator powinien być dostępny pod wskazanym numerem telefonu w „Formularzu dla Organizatora”.
 3. Godziny rejestracji dawców powinny być dotrzymane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zmiana może nastąpić  tylko w uzasadnionych przypadkach: 
   na wniosek Organizatora akcji
   w sytuacjach zagrażających zdrowiu dawców i personelu
   awarii sprzętu i pojazdu
   na polecenie Dyrektora.
 4. Po zakończeniu pracy zespół ekipowy usuwa wszelkie odpady medyczne i komunalne z miejsca akcji.
 5. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten zgłasza wyłącznie do Sekretariatu RCKiK w Bydgoszczy.


RCKiK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji poboru krwi w przypadku:

 1. nie przesłania wypełnionego Formularza dla Organizatora w wyznaczonym terminie
 2. w sytuacji braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem
 3. z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym powiadomi niezwłocznie Organizatora.
przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew