Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: bardzo potrzebujemy
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Prezentacja działów

Dział Dawców Krwi
Kierownik działu – lek. Joanna Karkowska
e-mail: lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl 

Do zadań Działu Dawców Krwi należy rejestracja oraz kwalifikacja lekarska kandydatów na dawców i dawców krwi. Ponadto do zadań Działu należy wstępna kwalifikacja kandydatów na dawców szpiku.

Pracownia Diagnostyki Hematologicznej Krwiodawców
Kierownik pracowni - mgr inż. Kamila Urbańska
e-mail: laboratorium@rckik-bydgoszcz.com.pl

W Pracowni Diagnostyki Hematologicznej Krwiodawców wykonuje się kwalifikację kandydatów na dawców i dawców krwi do oddania krwi, która polega na wykonaniu morfologii krwi. Do wykonania powyższych badań stosuje się sprzęt jednorazowego użytku. Wyniki badań krwiodawcy otrzymują do własnego użytku. Czas oczekiwania na otrzymanie wyniku - do 10 minut.

Dział Pobierania Krwi
Kierownik działu – lek. Hanna Górnicka
e-mail: Hanna.Gornicka@rckik-bydgoszcz.com.pl 

W Dziale Pobierania Krwi wykonywane są różne zabiegi. Najprostszym i najkrótszym jest pobieranie krwi pełnej w ilości 450 ml. Zabieg ten trwa około 5 – 6 minut.
Bardziej złożone są zabiegi tzw. hemaferezy, czyli pobieranie osocza, płytek krwi, 2j.krwinek czerwonych lub granulocytów przy pomocy separatorów. Zabiegi te trwają od 1/2 h do 2 h. W Dziale Pobierania można także oddać krew dla siebie samego przed zabiegiem operacyjnym. Jest to tak zwana autotransfuzja.
Sprzęt używany w Dziale Pobierania Krwi jest bezpieczny i wyłącznie jednorazowego użytku.

Pracownia Serologiczna Krwiodawców
Kierownik pracowni – mgr Anna Makuszewska
e-mail: serologia@rckik-bydgoszcz.com.pl 

W Pracowni Serologicznej Krwiodawców wykonywane są badania grup krwi dawcom z terenu naszego województwa.Wszystkim krwiodawcom oznacza się grupę krwi w układzie AB0 i Rh, a niektórym również w innych układach grupowych, co ułatwia dobór krwi do leczenia. Każdemu krwiodawcy wykonuje się też badanie mające na celu wykrycie przeciwciał odpornościowych i jeśli takie się wykrywa, ich identyfikację.
Do obowiązków tej pracowni należy również kontrola serologiczna donacji tj. sprawdzenie grupy krwi w układzie AB0 i Rh każdej donacji. Większość badań wykonywane jest metodami automatycznymi z wykorzystaniem analizatorów serologicznych.

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych
Kierownik pracowni – mgr Beata Barabasz
e-mail konsultacyjna@rckik-bydgoszcz.com.pl

Do zadań pracowni zalicza się w szczególności:

-   badania konsultacyjne z zakresu serologii grup krwi we wszystkich przypadkach, w których terenowe
    pracownie serologiczne natrafiają na trudności
-   diagnostyka niedokrwistości autoimmunohematologicznych (NAIH)
-   dobieranie krwi dla chorych w przypadku obecności auto i allop/ciał oraz przy każdej zgłoszonej
    niezgodności w próbie krzyżowej
-   serologiczna analiza odczynów poprzetoczeniowych
-   określanie antygenów krwinek czerwonych u osób uodpornionych oraz u chorych wymagających
    długotrwałego leczenia krwią
-   diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem
-   identyfikacja i określanie poziomu p/c wykrytych u kobiet w ciąży
-   wykonywanie badań rodzinnych w przypadku stwierdzenia rzadko występujących fenotypów i allop/ciał
    skierowanych do antygenów powszechnych
-   wykonywanie zgodnie z podpisanymi umowami badań komercyjnych dla przychodni rejonowych
-   prowadzenie szkoleń w zakresie serologii transfuzjologicznej
-   nadzór serologiczny nad podległymi placówkami
-   udzielanie konsultacji serologicznych związanych z leczeniem krwią.

Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej i Bakteriologicznej
Kierownik pracowni – mgr Kamilla Kledzik
e-mail:  rckik_w@rckik-bydgoszcz.com.pl 

W pracowni wykonywane są u wszystkich krwiodawców przy każdym pobraniu krwi, następujące badania znaczników, wskazujących na zakażenie:
a) wirusami powodującymi zapalenie wątroby:
    - typu B (HBV): oznacza się HBsAg oraz metodami biologii molekularnej DNA HBV
    - typu C (HCV): oznacza się przeciwciała anty-HCV oraz metodami biologii        
      molekularnej RNA HCV
b) ludzkich wirusów upośledzenia odporności (HIV 1 i HIV 2): oznacza się
    przeciwciała anty-HIV oraz metodami biologii molekularnej RNA HIV
c) przeciwciała wskazujące na zakażenie kiłą.

Wyniki badań można odbierać osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy. Odbiór wyników w Oddziałach Terenowych jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru odbioru wyników. Odbiór wyników nie jest obowiązkowy, za wyjątkiem osób, które otrzymają imienne wezwanie do odbioru listem poleconym. Wezwania takie są przesyłane do wszystkich osób, u których wykryto znaczniki potwierdzające zakażenie jednym z powyższych czynników zakaźnych. Osoby, co do których powstało na skutek wykonania badań przeglądowych, podejrzenie, że mogą być zakażone, które jednak nie potwierdziło się w dodatkowych badaniach otrzymają wezwanie na rozmowę i badanie kontrolne.

Dział Zapewnienia Jakości
Kierownik działu – mgr Mirosława Dobrowolna
e-mail: dzj@rckik-bydgoszcz.com.pl

Dział Zapewnienia Jakości ma za zadanie zapewnić, by wszystkie krytyczne procesy mogące mieć wpływ na krew i jej składniki wykonywane były zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania oraz z odpowiednimi regulacjami (Medyczne zasady pobierania krwi oddzielania jej składników i wydawania).
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania Działu Zapewnienia Jakości kliknij: zadania DZJ.

Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi
Kierownik działu - mgr Jacek Południak
e-mail: Jacek.Poludniak@rckik-bydgoszcz.com.pl

Dział Preparatyki zajmuje się przetwarzaniem (preparatyką) pobranej krwi pełnej, osocza i krwinek płytkowych oraz przygotowywaniem odpowiednich, specjalistycznych preparatów krwi zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Preparatyki zajmuje się produkcją składników krwi, takich jak:

 • KKCz pozbawiony kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • Ubogoleukocytarny KKCz (filtrowany)
 • Napromieniowany UKKCz
 • KKP przy użyciu specjalistycznych urządzeń
 • Osocze świeżo mrożone
 • Krioprecypitatu

 Dział Ekspedycji zajmuje się:

 • Przechowywaniem krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w ściśle określonych i całodobowo monitorowanych warunkach temperaturowych (system centralnego monitoringu warunków przechowywania
 • Wydawaniem krwi i jej składników zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem szpitali
 • Prowadzeniem dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej składników
 • Bieżąca kontrolą zapasów magazynowych dotyczących krwi i jej składników
 • Nadzorem nad prawidłowymi warunkami transportu krwi i jej składników
 • Realizacją Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018 oraz zaopatrzeniem pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia w koncentraty czynników krzepnięcia w ramach „leczenia domowego” oraz na podstawie zamówień składanych przez lekarzy ZOZDział Administracyjno Techniczny
Kierownik działu – mgr Anna Majewska
e-mail: zaopatrzenie@rckik-bydgoszcz.com.pl

Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy między innymi:

-  realizacja zamówień publicznych
-  realizacja zaopatrzenia
-  obsługa administracyjna Centrum
-  obsługa centrali telefonicznej
-  utrzymanie infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej Centrum
-  realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
-  realizacja transportuprzewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew