Wersja kontrastowa i zmiana rozmiaru czcionki Dla słabowidzących
 • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD +: mamy zapasy
 • B RhD +: mamy zapasy
 • AB RhD +: mamy zapasy
 • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
 • B RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
 • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
Zapas krwi
 • Legenda:
 • Kropelka pełnamamy zapas, pobór jest wstrzymany
 • Kropelka prawie pełnamamy zapas
 • Kropelka do połowy wypełnionaumiarkowane zapotrzebowanie
 • Kropelka prawie pustabardzo potrzebujemy

Uprawnienia Krwiodawców

Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1.  Zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; ( w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzone zostały dodatkowe przywileje dla Dawców Krwi - do sprawdzenia tutaj)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. z 2014 r., poz. 1632 paragraf 12/

2.  Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad, 1 wafel, 1 sok)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

3.  Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.   

Informujemy, że stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia, po zakończeniu roku rozliczeniowego

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

4. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

Koszty zwracane są w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem lub pociągiem - za okazaniem biletu oraz w przypadku dojazdu własnym samochodem - warunkiem jest okazanie pracownikowi RCKiK dowodu rejestracyjnego.

Zwrot kosztów dojazdu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy nr 60/13  z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz z zasadami zwrotu kosztów przejazdu honorowym dawcom krwi do miejsc poboru krwi stanowiącymi załacznik do wymienionego zarządzenia.

5. Krewkarta

Każdy dawca, który trzykrotnie oddał krew, w tym ostatnie oddanie miało miejsce w ostatnim półroczu, otrzymuje bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi.

6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych

 • grupa krwi,

 • morfologia,

 • badania wirusologiczne

7. „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

 • Tytuł ten przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednio:

       - kobiety - 5 litrów krwi,

       - mężczyźni - 6 litrów krwi

       lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. • Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

  - osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia)

       - do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością

Wraz z ilością oddanej Krwi Honorowemu Dawcy Krwi przysługują kolejne stopnie odznaczeń. Szczegóły dotyczące nadawania poszczególnych odznaczeń można znaleźć na stronie:

http://www.bydgoszcz.pck.org.pl/bydgoszcz/odpal.php?katalog=krwiodawstwo&plik=odznaczenia.php

8. Niektóre samorządy miejskie wprowadzają bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Kryteria przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów są różne w różnych miastach.

 

9. Aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl

przewiń na górę strony
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.
Webmaster - ITB Vega
© 2015 RCKiK Bydgoszcz, wszelkie prawa zastrzeżone     » Kontakt     » Gdzie oddasz krew